Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářský řád

 

 
 Rybářský řád soukromého rybníka Žebrák - Nová Ves
 
I.Lov ryb
Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži.Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence v případě,že si odnáší úlovek, druh ryby a její míru.
 
II.Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry na rybníku Žebrák
 Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 
Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru jsou:
                a)            candát obecný (Stizostedion lucioperca)                      45 cm
                b)            kapr obecný (Cyprinus carpio)                                       40 cm,
                c)            sumec velký (Silurus glanis)                                           70 cm,
                d)            štika obecná (Esox lucius)                                              50 cm,
                e)            úhoř říční (Anguilla anguilla)                                           45 cm,
                f)             amur bílý (Ctenopharyngodon idella)                            50 cm.
 
Kapr nad 65 cm musí být co nejrychleji a nejšetrněji vrácen vodě!!!!!!!!
 
III.Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru:
                Po celý rok od 5 do 23 hodin.
 
IV. Druhy ryb a doba jejich hájení     
                Od 1. ledna do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni:
                a)            candát obecný (Stizostedion lucioperca),
                b)            sumec velký (Silurus glanis),
                c)            štika obecná (Esox lucius).
                d)            úhoř říční (Anguilla anguilla).
 
V.Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru
Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí a čeřínkováním .Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
 
 Ulovené ryby v rybářském revíru, které
                a)            nedosahují nejmenší lovné míry,
                b)            byly uloveny v době hájení
 musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
 
V rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit počet ryb dle druhu povolenky:
POVOLENKA                       dospělá                                dětská
celoroční                              2 ryby za týden                     1 rybu za týden
víkendová                             2 ryby za víkend                   1 rybu za víkend
denní                                     1 ryba za den                       1 ryby za den
Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení!
 
VI.Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
a)            používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b)            používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a  
                rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c)            užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
d)            rozdělávat ohně mimo vyhrazené místo u mola
e)            lovit na více prutů, než je stanoveno druhem povolenky
 
V rybářských revírech se zakazuje lov:
a)            vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
                rozmnožování,
b)            vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu
                ochrany těchto druhů ryb,
c)            mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
 
 
 
 
 
VII.Přístup na pozemky
Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská kontrola mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.
 
 VIII.Oprávnění rybářské kontroly
Rybářská kontrola v rybářském revíru je oprávněna:
a)            kontrolovat osoby lovící ryby , zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí
                lov řádně a způsobem, který určuje tento řád.Osobám lovícím ryby
                kontrolovat rybářské nářadí, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování
                ryb a rybářské úlovky, z                 hlediska dodržení rybářského řádu,
b)            Požadovat od osoby lovící ryby předložení platné povolenky k lovu,Je
               oprávněna zadržet povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení
               povinnosti stanovené tímto řádem a tuto odebrat bez nároku na vrácení
               dobrovolného příspěvku na zarybnění.
d)            Rybářská kontrola se prokazuje průkazem rybářské stráže, viz vzor.
e)            kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto rybářským
               řádem,
f)             zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
g)            oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli 
               rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
               působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně
               přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
 
IX. Povolené technické prostředky k lovu
a)            Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem
                a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.
b)            Vábničky, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky
                nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž,nahazovací prak a další
                prostředky.
 
X.Osoba provádějící lov je povinna
a)            mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb, vezírek a podběrák
b)            zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky každou ulovenou rybu,kterou                 si ponechává.
c)            pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu – nic se              nezapisuje!!!!
d)            po skončení platnosti povolenky – odevzdat do 15. ledna následujícího roku
               ( u roční povolenky),
                u ostatních druhů povolenek ihned po skončení jejich platnosti.
e)            umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole
 
XI.Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán.
 
XII.Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem. Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa se zakazuje.
 
XIII.Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 
XIV.Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.
 
Petrův zdar a mnoho pěkných zážitků Vám přejí členové rybářského spolku Nová Ves